Zbliżający się koniec różnych etapów studiów nieuchronnie wiąże się z koniecznością napisania pracy dyplomowej – czy to licencjackiej, magisterskiej czy też inżynierskiej. Ten trudny proces wymaga skupienia uwagi na wielu aspektach, z których jednym jest właściwe dodawanie przypisów. Obecność poprawnych i spójnych odnośników do źródeł, z których czerpaliśmy swoją wiedzę, to podstawa metodologii naukowej.

Właściwe cytowanie chroni też przed zarzutami o plagiat. Jak zatem poprawnie dodać przypisy w swojej pracy dyplomowej? Przyjrzyjmy się temu dokładnie!

Ile przypisów na jedną stronę pracy licencjackiej i magisterskiej?


Jedno z pierwszych pytań, które przyjść może do głowy w kwestii przypisów, brzmi – czy jest jakaś ich określona ilość, którą można umieścić na jednej stronie?

Otóż, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie ma – zależy to od wielu czynników, takich jak zalecenia uczelni, charakter pracy czy jej objętość. Reguły zatem nie ma, ale warto zadbać o to, by tekst nie przypominał ,,ściany” złożonej z samych przypisów. Wszak nasza praca ma być tym, co mamy do powiedzenia w danej dziedzinie, a nie tylko listą cytatów z tego, co na ten temat powiedzieli inni.


Nie można też jednak z powoływania się na cudze myśli rezygnować, bowiem korzystanie ze zbyt małej ilości materiałów jest jednym z głównych powodów do obniżenia oceny pracy dyplomowej. Jaki jest więc złoty środek? Przyjmijmy, że od 3-6 przypisów na stronę będzie dobrym standardem. Oczywiście nie należy się tego kurczowo trzymać, ale jest to pewna wskazówka.

Przypisy dolne w pracy dyplomowej

Następnym krokiem jest właściwe przygotowanie przypisów dolnych, które będą towarzyszyć tekstowi pracy dyplomowej. Przypisy powinny zawierać nie tylko informacje o źródle, ale także numer strony, na której znajduje się cytowany fragment. Ważne jest również stosowanie spójnego formatowania i stylu, zgodnie z wytycznymi uczelni lub normami obowiązującymi w danym dziale nauki.

Zasady stosowania przypisów:

  • Konsekwencja: Trzymaj się jednego sposobu. Jeśli raz użyłeś inicjału imienia autora w przypisie, kontynuuj to konsekwentnie.
  • Przypisy dolne: Używaj ich w całej pracy dyplomowej.
  • Numeracja: Numeruj przypisy narastająco w całej pracy.
  • Formatowanie: Każdy przypis zaczynaj wielką literą i kończ kropką. Oznacz przypisy przed kropką kończącą zdanie w tekście.
  • Tytuły: Podawaj tytuły z użyciem kursywy, bez cudzysłowów.
  • „Tamże” (Ibidem): Stosuj go dla powołań na źródło poprzednio przytoczone w przypisie.
  • Unikaj przypisów niekompletnych, niejasnych lub niezwiązanych z pracą.
  • Konsultacja: Przed rozpoczęciem pisania, porozmawiaj z promotorem, aby ustalić preferowany styl przypisów.

Przestrzeganie tych prostych zasad zapewni klarowność i spójność w stosowaniu przypisów w pracy dyplomowej.

Czy Jednolity System Antyplagiatowy sprawdza przypisy?

Jednym z istotnych aspektów dodawania przypisów w pracy dyplomowej jest sprawdzenie ich przez Jednolity System Antyplagiatowy (JSA). Systemy antyplagiatowe, takie jak Turnitin czy Plagiat.pl, analizują nie tylko treść pracy, ale także odnośniki i cytowania. Dlatego ważne jest, aby przypisy były poprawnie sformatowane i odnoszące się do właściwych źródeł, aby uniknąć zarzutów plagiatu.

Przykłady i wskazówki

Podobnie jak w przypadku tekstu, należy odpowiednio oznaczyć i cytować wszelkie wykorzystane materiały graficzne. Przypisy do zdjęć powinny zawierać informacje o autorze, tytule, źródle oraz dacie utworzenia. Przykłady formatowania przypisów do zdjęć można znaleźć w wytycznych stylebooków lub normach APA, MLA itp.

Przykłady przypisów

Oto przykłady przypisów dolnych dla różnych typów źródeł:


Książka:

Jan Kowalski, Metody badawcze w naukach społecznych (Warszawa: PWN, 2020), 35.


Artykuł z czasopisma:

Anna Nowak, „Rola edukacji w procesie rozwoju społecznego,” Edukacja Społeczna 10, nr 2 (2018): 45-60.


Artykuł z Internetu:

Marek Zięba, „Nowe trendy w marketingu internetowym,” Marketing Online, dostępne online: www.marketingonline.pl/nowe-trendy, (data dostępu: 15 lutego 2023).


Rozdział w książce zbiorowej:

Paweł Wiśniewski, „Wpływ technologii na rozwój biznesu,” w: Nowoczesne podejścia do zarządzania, red. Anna Kaczorowska (Warszawa: PWE, 2019), 112-130.


Cytowanie cytatu:

Katarzyna Nowak, Wprowadzenie do teorii literatury (Kraków: Universitas, 2017), 78, cyt. za: Jan Kowalski, Metody badawcze w naukach społecznych, 50.


Praca dyplomowa lub raport:

Andrzej Nowak, Analiza rynku usług edukacyjnych (Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, 2022), 75.


Warto pamiętać, że każdy przypis musi zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak imię i nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce wydania, rok publikacji oraz numer strony. Formatowanie przypisów powinno być zgodne z wytycznymi uczelni.

Podsumowanie i praktyczne wskazówki

Skuteczne zarządzanie przypisami w pracy dyplomowej to kluczowy element w procesie pisania. Właściwe cytowanie i odnośniki do źródeł są niezbędne nie tylko dla podniesienia wiarygodności pracy, ale także dla uniknięcia zarzutów plagiatu. Pamiętaj o zachowaniu spójności, właściwym formatowaniu i staranności przy przygotowywaniu przypisów. Dzięki temu Twoja praca dyplomowa będzie nie tylko merytorycznie bogata, ale także poprawnie sformatowana i zgodna z wymogami uczelni oraz systemami antyplagiatowymi.